Het tandeloze tijdperk: gevallen ouders (2023)

Beschrijving en persoonlijke reactie

(Video) Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen | 3/8

AFTh. van der Heijden, Falling Parents, De tandeloze tijd, 1983 (vijftiende druk) Ik heb dit boek gekozen omdat ik op zoek was naar een boek van hoge kwaliteit. Ik was ook op zoek naar een ander onderwerp dan wat ik normaal lees, het werd dit boek omdat ik een paar pagina's las en het een leuk en interessant boek vond.

Het verhaal speelt zich af in de jaren zeventig: Albert Egberts studeert filosofie in Nijmegen en woont in het huis van August Schwantje, de vader van zijn beste vriend Thjum. Na een veelbewogen vakantie in Spanje ontmoet hij in de trein naar Nederland Leentge, een Joegoslaaf die graag naar Nederland wil komen. Ze vraagt ​​Albert voor veel geld ten huwelijk zodat ze de Nederlandse nationaliteit kan krijgen. Leentge, die verslaafd is aan morfine, komt voortaan om de zes maanden, maar de bruiloft wordt steeds uitgesteld omdat Albert dat echt niet wil. Op een feestje vertelt Leentge, die geen morfine meer gebruikt, dat ze van hem zwanger is geraakt, maar dat de baby door haar verslaving de geboorte niet heeft overleefd. De volgende dag schopt de vader van Thjum Albert en Thjum het huis uit vanwege hun onverantwoordelijke gedrag. Albert en Leentge besluiten niet te trouwen en Leentge vertrekt. Milli (zijn ex-vriendin) zou de dochter zijn van Alberts oom, Egbert Egberts. Albert hoopt dat dit waar is, omdat het zijn seksuele mislukking met Milli zal helpen verklaren. Milli's moeder en de voormalige buurman van Albert vertellen hem dat ze verliefd was op Egbert. Later wordt onthuld dat ze seks met hem had toen Egbert hielp met de renovatie van het huis van Albert en daardoor zwanger werd, maar snel met haar vriend sliep zodat ze kon zeggen dat ze zwanger was van hem. Omdat Albert het huis uit moet, huurt hij een bestelwagen zonder bestemming. Na een tijdje ronddwalen en overal afgewezen te zijn, klopt Albert eindelijk op de deur van zijn ouderlijk huis in Geldrop. Albert herinnert zich zijn jeugd daar. Zijn moeder had een minderwaardigheidscomplex en had, mede door zijn alcoholverslaving, nooit veel contact met zijn vader. Albert herinnert zich een incident uit zijn jeugd waarbij het hele gezin op de fiets reed en zijn vader op een brommer. Zijn vader dronk en schreeuwde dat hij zonder handen kon rijden. De hele familie valt en hun vader wordt bewusteloos geslagen (dat is de verklaring van de titel voor mij). Hij herinnert zich ook zijn bijna-doodervaring; Hij dronk ooit een fles whisky om de verslaving van zijn vader te begrijpen. Dit doodt hem bijna omdat Albert nooit alcohol dronk. Albert herkent Flix, zijn neef en jeugdvriend, in de Bosch. Albert heeft door de verhuizing het contact met Thjum verloren, maar Flix vertelt hem dat hij met Thjum heeft geslapen. Samen met Flix neemt hij de trein naar Amsterdam, waar ze een kamer zoeken.

(Video) Mijn moeders couracge

Ik vond de tekst erg interessant. Het leven van Albert wordt tot in detail beschreven, maar op zo'n manier dat het niet gaat vervelen. Veel gebeurtenissen waren erg merkwaardig, die een paar hoofdstukken later volledig werden uitgelegd. Dit zorgt ervoor dat je het boek niet zo snel weg wilt leggen. Ik vond het ook leuk dat het over het studentenleven ging, dus ik kon me een beetje inleven in dat soort schrijven en waardering.
Deze zaak is een grensgeval tussen fictie en non-fictie. Het verhaal zou zo waar kunnen zijn omdat er niets duidelijk fictiefs aan is, maar het is weer fictie omdat het hele verhaal waarschijnlijk volledig verzonnen is door de auteur. Dit boek is zeker van hoge literaire kwaliteit, niet in de laatste plaats omdat verschillende critici het op de achterflap loven. Ik vond het ook erg goed geschreven. Er is intertekstualiteit. Terwijl hij filosofie studeert, verwijst Albert vaak naar verschillende verhalen, waaronder een tekst van Nietzsche, over het beste wat een mens kan overkomen, namelijk niets zijn.

(Video) Gaybî Haberler: Yakın ve Uzak Gelecek l Sonsuz Nur Vaazları 8 l M. Fethullah Gülen

tijd en structuurDe relatie fabel-thema is slecht. Er zijn veel flashbacks, dus er is bijna geen chronologische volgorde. Eerst over zijn studentenleven, dan de vakanties en Leentge, dan een terugblik op Milli, dan worden Albert en Thjum van school gestuurd. Na de beslissing om niet te trouwen, een flashback naar de moeder van Egbert en Milli, het verhuizen van Albert, enz. Zo onthoudt Albert altijd iets. Dit benadrukt waarschijnlijk hoe filosofisch Albert is en prikkelt de nieuwsgierigheid van mensen. De twee belangrijkste verhalen; Alberts leven in het heden en het verhaal van Alberts ouders en Flix's ouders, inclusief de misstap van Alberts oom Egbert, die verbonden zijn door de relatie tussen Albert en Milli, de mogelijke dochter van de oom met Albert. Het doel is om de waarheid te ontdekken.

persoonlijke toespelingenHet doel van hoofdpersoon Albert Egberts is om zijn leven in "amplitude" te leiden: elke minuut zo veel mogelijk uitrekken met behulp van het "aangeboren mentale vermogen tot synchronisatie"; om tegelijkertijd beelden en dus ervaringen bij je op te roepen. Op deze manier kan het ouder worden worden "uitgerekt" en heeft Albert een excuus voor de stagnatie van zijn leven. Hij heeft geen echte tegenstanders, misschien alleen zichzelf als hij afwijkt van deze theorie. Albert is erg slim maar erg naïef. Dat is te merken aan Leentge, met wie hij onbeschermde seks had. Ook stort ze zich voortdurend in de slachtofferrol, die ze mede ziet als gevolg van het gedrag van haar ouders; De minderwaardigheidsgevoelens van zijn moeder en het alcoholisme van zijn vader Thjum is heel aardig en kalm. Hij is ook homo. Albert en Thjum zijn goede vrienden die elkaar enorm steunen. Leentge is een erg onzekere, jaloerse en naïeve jongen. Ze is onterecht afhankelijk van Albert, hij heeft geen interesse in haar. Flix was Alberts jeugdvriend en homoseksueel. Artistiek gezien zit hij immers op de kunstacademie.

perspectiefDe hoofdpersoon Albert is de verteller. Perspectief is dus een eerste persoonsvorm. Bij elk evenement leer je veel over het belang van dit evenement voor Albert. Er worden veel gevoelens genoemd. Ook een subjectief perspectief. Goed om zo te lezen, je weet waar je aan toe bent. Het is jammer dat je alleen dingen leert van andere personages die Albert zichzelf vertelt.

interpretatie en themaIk denk dat het thema Falling Parents de betekenis is die je aan je eigen leven geeft. Albert filosofeert hier veel over en bedenkt ook manieren om zijn levenservaring te verbeteren, zoals leven in de uitgestrektheid. De literaire motieven van dit boek zijn eenzaamheid, de zoektocht naar identiteit, ouder-kindrelaties en de zin van het leven. eenzaamheid; Albert probeert zijn leven meer zin te geven door het met iemand anders te vullen, wat vaak niet lukt. identiteit vinden; Albert vraagt ​​zich vaak af wie hij is en wat hij met zijn leven aan moet. De relatie met haar ouders had een enorme impact op haar leven, ze heeft nooit een druppel alcohol aangeraakt omdat ze opgroeide met een alcoholische vader en ervoor moest zorgen dat haar moeder niet depressief werd als ze al niet depressief was. van het leven; Albert probeert zijn leven te vullen met dingen die het meer betekenis geven, zoals een vriendin. Dit is ook de reden voor het verhaal: de titel past bij het literaire motief "vader-zoonrelatie", op een gezinsuitje kreeg het gezin een ongeluk doordat de vader zonder handen reed. Zij vielen. De ondertitel, tandeloze tijd, bepaalt het literaire motief "zin van het leven", Albert probeert zijn leven te verlengen door breed te leven, tijd is tandeloos, er is geen motto.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 03/12/2023

Views: 5844

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.